วันที่
ชื่อเรื่อง
10  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมาเลขทะเบียน กน ๑๔๔๕ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (จัดทำถุงยังชีพ) สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2565
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สป.) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง