วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติม ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะขามน้อย หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2567
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากสามแยกประปาหมู่บ้านไปทางทิศตะวันตก - สามแยก ถนนบ้านน้อย หมู่ที่ 5 บ้านมะขามน้อย บ้านมะขามน้อย ตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
10  ก.ค. 2567
จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ acer หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐๐๔๙ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2567
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์มาตราการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลด่านนอก จำนวน ๘ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำที่ถูกน้ำกัดเซาะบริเวณเหมือง บ้านหัวบ่อ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บ้านหัวบ่อ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง