วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ม.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านละเลิงพิมาน หมู่ที่ 1 (สายนานายสนามไปทางทิศใต้ - นานายรวย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านละเลิงพิมาน หมู่ที่ 1 (สายเล้าเป็ดครูเนียมไปทางทิศใต้ - หนองโพธิ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขฯ) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐๐๔๗ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๔๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ acer หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐๐๔๙ (สำนักปลัด) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2567
จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2566
จ้างจัดทำป้ายไวนิลเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๗ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2566
จ้างจัดทำป้ายไวนิล สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำรถประดับตกแต่งพวงมโหตรครอบเครื่องบูชาพ่อขุนทดพร้อมขบวนแห่ ตามโครงการงานประเพณีสืบสานตำนานด่านขุนทด ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง