วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ต.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน จำนวน 22 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2566
จ้างเหมาสูบน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บ้านน้อย หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2566
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service หรือ OSS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2566
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล สำหรับเครื่องจักรกลสูบน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2566
จ้างจ้างเหมารถแบ็คโฮขุดลอกทางระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บ้านละเลิงพิมาน หมู่ที่ 1 ตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
จ้างเหมารถขุดหน้าขุดลอกทางน้ำเข้าสระ บ้านมะขามน้อย หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุตามโครงการดูแลสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุตามโครงการดูแลสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
จ้างจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุทางการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านละเลิงพิมาน (ค่าจัดการเรียนการสอน) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านนอก (ค่าจัดการเรียนการสอน) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง