วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มี.ค. 2566
จ้างจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กน ๑๔๔๕ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566
จัดจ้างเหมาเครื่องเสียงตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลด่านนอก ต้านภัยยาเสพติด
21  มี.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อถ้วยรางวัลแข่งขันตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลด่านนอก ต้านภัยยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566
ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลด่านนอก ต้านภัยยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566
จ้างจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กน ๑๔๔๕ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาจัดทำเสาโกว์ฟุตซอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2566
จ้างจัดทำป้ายไวนิล พระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาประชาคม-บ้านนางลูกอินทร์ ดีขุนทด บ้านละเลิงพิมาน หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง