วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมลำห้วยวังกระทะ (ละเลิงยายขวัญ) บ้านน้อย หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สาธารณสุขฯ) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองศึกษาฯ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นม.ถ.151-27 สายด่านนอก - หนองละมั่ง หมู่ที่ 4 บ้านด่านนอก ตำบลด่านนอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  ก.ค. 2566
จ้างเหมาตกแต่งรถขบวนแห่เทียน ตามโครงการส่งเสริม/สนับสนุน/อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2566
ซื้อต้นเทียนพรรษาพร้อมขาตั้ง โครงการส่งเสริม/สนับสนุน/อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2566
จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง ตามโครงการส่งเสริม/สนับสนุน/อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง