วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.พ. 2566
จ้างจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กน ๑๔๔๕ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2566
ซื้อชุดเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากหน้าวัด-ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑ บ้านละเลิงพิมาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางหม้อ โสงขุนทด บ้านหัวบ่อ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2566
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางแว่น สิงห์สุวรรณ์ - ที่นางแช่ม อยู่พันดุง บ้านละเลิงพิมาน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาประชาคม-บ้านนางลูกอินทร์ ดีขุนทด บ้านละเลิงพิมาน หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายจากสามแยกสระประปาไปทางทิศตะวันตก-สามแยกบ้านน้อย หมู่ที่ ๕ บ้านมะขามน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายจากหมู่บ้านไปทางทิศเหนือ-ป่าเจียบกลาง หมู่ที่ ๓ บ้านน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายสามแยกบ้านนางแตงร้าน - สามแยกสระจระเข้ หมู่ที่ 2 บ้านพระหัวบึง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง