วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.พ. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายนาแคร์ - บ้านนางเชื้อ ดีขุนทด บ้านด่านเหนือ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายนานายรวยไปทางทิศใต้ -หนองพะไกล หมู่ที่ 1 บ้านละเลิงพิมาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2566
จ้างโครงการเกรดปรับถนนพร้อมบดทับแน่น บ้านด่านเหนือ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2566
จ้างโครงการเกรดปรับถนนพร้อมบดทับ บ้านหัวบ่อ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2566
จ้างโครงการปรับเกรดถนนพร้อมบดทับ บ้านน้อย หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2566
จ้างโครงการปรับเกรดถนนพร้อมบดทับ บ้านพระหัวบึง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2566
จ้างโครงการปรับเกรดถนนพร้อมบดทับ บ้านมะขามน้อยน้อย หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2566
จ้างโครงการปรับเกรดถนนพร้อมบดทับ บ้านด่านนอก หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2566
จ้างปรับเกรดถนนพร้อมบดทับ บ้านละเลิงพิมาน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2565
จ้างทำป้ายไวนิล โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง