วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองศึกษาฯ) จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองศึกษาฯ) จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองท่าโพธิ์ - ฝายท่าม่วง หมู่ที่ ๔ บ้านด่านนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน งงธ ๔๖๓ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร (กองศึกษา) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองศึกษา) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหาย อบต.ด่านนอก แยกโรงเรียนวัดบ้านด่านนอก (เสรีธรรมวิทยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุเทพ - ถนนลาดยาง บ้านน้อย หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่พักสงฆ์บ้านพระหัวบึงไปทางทิศเหนือ - ฟาร์มไก่ บ้านด่านเหนือ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายจิตร เดิงขุนทด ถึง บ้านนายชิด อยู่พันดุง บ้านละเลิงพิมาน หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง