วันที่
ชื่อเรื่อง
8  มิ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
เช่าจัดจ้างเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและต่ออายุโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายสระตะวันตก ถึงทุ่งตลอดสาย หมู่ที่ ๖ บ้านหัวบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากน้ำกัดเซาะ บ้านหัวบ่อ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากนานายทอง ชำนาญพุดซา - นานายจุล เดมขุนทด หมู่ที่ ๕ บ้านมะขามน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง