วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มิ.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมลำห้วยวังกระทะจุดละเลิงยายขวัญ - โค้งสมอ บ้านน้อย หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อย หมู่ที่ 3 (สายบ้านนายสุเทพไปทางทิศตะวันตก - บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้านมะขามน้อย หมุ่ที่ 5 (สายสระนอกไปทางทิศตะวันออก - บ้านพระ ตำบลด่านใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการขุดลอกบึงละเลิง บ้านละเลิงพิมาน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาทำโครงสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๗๒ พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับเสริมหินคลุก บ้านด่านเหนือ หมู่ที่ 7 (สายไร่นายง้วน ดีขุนทด - ไร่นางสาวณัฐนิชา ดานขุนทด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านละเลิงพิมาน หมู่ที่ 1 (สายไร่นายสุนทรไปทางทิศใต้ - ไร่นายคะนึง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านมะขามน้อย หมู่ที่ 5 ((สายไร่นายสมหมาย เนสันเทียะ - ไร่นางอำภา นบขุนทด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านละลิงพิมาน หมู่ที่ 1 (สายบ่อกรวด - นาสนาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านน้อย หมู่ที่ 3 (สายจากปากโกรกไปทางทิศตะวันตก - นานายประทวน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง