วันที่
ชื่อเรื่อง
8  พ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากหมู่บ้านไปทางทิศเหนือ - ป่าเจียบกลาง หมู่ที่ ๓ บ้านน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาปู่จากหน้าบ้านองอาจ - หน้าบ้านนายธนัตถ์ วิกสันเทียะ บ้านด่านนอก หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายไร่นายสนิท เสียนขุนทด - ไร่นายวสันต์ เหขุนทด บ้านพระหัวบึง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
เช่าจัดจ้างเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและต่ออายุโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้าน ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566
จ้างโครงการขุดลอกร่องระบายน้ำ จากที่นางแช่ม อยู่พันดุง ถึง ถนนลาดยางสายละเลิงพิมาน - กุดม่วง บ้านละเลิงพิมาน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ (สระประปา) บ้านละเลิงพิมาน หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2566
จ้างจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กน ๑๔๔๕ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง