วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.ย. 2565
จ้างเหมารถแบ็คโฮ ขุดลอกทางระบายน้ำ บ้านละเลิงพิมาน หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมฟ้าเพดานรอบห้องประชุมองค์การการบริหารส่วนตำบลด่านนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างเหมารถแบ็คโฮขุดลอกทางระบายน้ำ บ้านด่านนอก หมู่ที่ 4 บ้านด่านเหนือ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นม.ถ. 151-42 สายพระหัวบึง ถึงหนองกระเต็น หมู่ที่ 7 บ้านด่านเหนือ ตำบลด่านนอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง