วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (สายนานางปราณีไปทางทิศตะวันตก - นานายสม) หมู่ที่ ๑ บ้านละเลิงพิมาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายศาลาบนไปทางทิศใต้ - หนองละมั่ง หมู่ที่ ๔ บ้านด่านนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายสามแยกหนองโจทย์ไปทางทิศใต้ - ไร่นางทองคำ หมู่ที่ ๔ บ้านด่านนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระตะวันตก บ้านหัวบ่อ หมู่ที่ ๖ ตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการไถยกร่องปลูกต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
ซื้อเครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง