วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ค. 2565
ซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดวัคซีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2565
จ้างเหมาเปลี่ยนระบบไฟฟ้าภายในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก จากระบบไฟฟ้า ๑ เฟส เป็นระบบไฟฟ้า ๓ เฟส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายศาลตาปู่ บ้านด่านเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านด่านเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล. บ้านหัวบ่อ หมู่ที่ 6 ตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อบล็อคคอนเวิรส์ บ้านหัวบ่อ หมู่ที่ 6 ตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านละเลิงพิมาน หมู่ที่ 1 ตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหัวบ่อ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565
ประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการดูแลสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
13  มิ.ย. 2565
จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการดูแลสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง