วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายในเขต อบต.ด่านนอก บ้านละเลิงพิมาน หมู่ที่ 1 บ้านด่านนอก หมู่ที่ 4 และบ้านหัวบ่อ หมู่ที่ 6 ตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สป.) จำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สป.) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สป.) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำรวจ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง