วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลด่านนอก จำนวน 49 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมฝารางระบายน้ำหน้าศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก และรั้วรอบศูนย์ส่งเสริมศักยภาพชุมชนตำบลด่านนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2565
จ้างย้ายเครื่องปรับอากาศและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กน 1445 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากน้ำกัดเซาะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
จ้างเหมารถแบ็คโฮ ขุดลอกทางระบายน้ำ บ้านละเลิงพิมาน หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง