วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (สายนานางปราณีไปทางทิศตะวันตก - นานายสม) หมู่ที่ ๑ บ้านละเลิงพิมาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายศาลาบนไปทางทิศใต้ - หนองละมั่ง หมู่ที่ ๔ บ้านด่านนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายสามแยกหนองโจทย์ไปทางทิศใต้ - ไร่นางทองคำ หมู่ที่ ๔ บ้านด่านนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระตะวันตก บ้านหัวบ่อ หมู่ที่ ๖ ตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการไถยกร่องปลูกต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
ซื้อเครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2565
ซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดวัคซีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2565
จ้างเหมาเปลี่ยนระบบไฟฟ้าภายในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก จากระบบไฟฟ้า ๑ เฟส เป็นระบบไฟฟ้า ๓ เฟส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายศาลตาปู่ บ้านด่านเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านด่านเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง