วันที่
ชื่อเรื่อง
8  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านนอก โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินยกระดับ บ้านหัวบ่อ หมู่ที่ 6 ตำบลด่านนอก อำเอภดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านด่านนอก หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านพระหัวบึง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านละเลิงพิมาน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านด่านเหนือ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(สป.) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง