วันที่
ชื่อเรื่อง
8  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2567
จ้างเหมาทำป้ายประกาศประชาสัมพันธ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งตลอดสาย บ้านหัวบ่อ หมู่ที่ 6 ตำบลด่านนอก เชื่อมตำบลสระจระเข้ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2  พ.ค. 2567
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ ตามโครางการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนรับประทาน จำนวน 29 วันทำการ จำนวนนักเรียน 27 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองศึกษาฯ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2567
จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ brother (กองคลัง) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๓๑ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งตลอดสาย บ้านหัวบ่อ หมู่ที่ 6 ตำบลด่านนอก เชื่อมตำบลสระจระเข้ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง