วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.พ. 2566
จ้างโครงการเกรดปรับถนนพร้อมบดทับ บ้านหัวบ่อ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2566
จ้างโครงการปรับเกรดถนนพร้อมบดทับ บ้านน้อย หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2566
จ้างโครงการปรับเกรดถนนพร้อมบดทับ บ้านพระหัวบึง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2566
จ้างโครงการปรับเกรดถนนพร้อมบดทับ บ้านมะขามน้อยน้อย หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2566
จ้างโครงการปรับเกรดถนนพร้อมบดทับ บ้านด่านนอก หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2566
จ้างปรับเกรดถนนพร้อมบดทับ บ้านละเลิงพิมาน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2565
จ้างทำป้ายไวนิล โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นม.ถ. 151-27 สายด่านนอก - หนองละมั่ง หมู่ที่ 4 บ้านด่านนอก ตำบลด่านนอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายในเขต อบต.ด่านนอก บ้านละเลิงพิมาน หมู่ที่ 1 บ้านด่านนอก หมู่ที่ 4 และบ้านหัวบ่อ หมู่ที่ 6 ตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง