วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ต.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในตำบลด่านนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน จำนวน 22 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2566
จ้างเหมาสูบน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บ้านน้อย หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2566
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service หรือ OSS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2566
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล สำหรับเครื่องจักรกลสูบน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2566
จ้างจ้างเหมารถแบ็คโฮขุดลอกทางระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บ้านละเลิงพิมาน หมู่ที่ 1 ตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
จ้างเหมารถขุดหน้าขุดลอกทางน้ำเข้าสระ บ้านมะขามน้อย หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุตามโครงการดูแลสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุตามโครงการดูแลสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
จ้างจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุทางการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านละเลิงพิมาน (ค่าจัดการเรียนการสอน) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง