วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สป.) จำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สป.) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สป.) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำรวจ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลด่านนอก จำนวน 49 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง