วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.พ. 2567
จ้างทำป้ายไวนิล พระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ ๑๐ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กน ๑๔๔๕ นครราชสีมา จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองศึกษาฯ) จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุการเกษตร (กองศึกษาฯ) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองศึกษาฯ) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองศึกษาฯ) จำนวน ๕๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2567
จ้างเหมาเครื่องขยายเสียง ตามโครงการแข่งขันกีฬาตำบลด่านนอกต้ายภัยยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2567
จ้างเหมาจัดเตรียมสนาม โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลด่านนอก ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง