วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ย. 2566
จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านนอก (ค่าจัดการเรียนการสอน) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
จ้างประเมินความพึงพอใจของผู้ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
จ้างเหมารถแบ็คโฮขนาดเล็กขุดลอกซ่อมแซมคันคู เพื่อแก้ไขลำห้วยชำรุด บ้านด่านนอก หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ (กองศึกษาฯ) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๓-๐๐๕๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับปิดภาคเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองศึกษาฯ) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กองคลัง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้าน ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้พิการให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง