วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.พ. 2567
จ้างเหมาทำป้าย ตามโครงการแข่งขันกีฬาตำบลด่านนอกต้านภัยยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2567
ซื้อถ้วยรางวัล ตามโครงการแข่งขันกีฬาตำบลด่านนอกต้านภัยยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2567 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2567
ซื้ออุปกรณ์กีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาตำบลด่านนอกต้านภัยยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับเสริมหินคลุก บ้านพระหัวบึง หมู่ที่ ๒ (สายไร่นายอนันต์ ปราณีตพลกรัง - นานายนัด ดึกขุนทด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านพระหัวบึง หมู่ที่ ๒ (สายสามแยกนานายน้อย - นานายคล้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านพระหัวบึง หมู่ที่ ๒ (สายสามแยกบ้านนางแตงร้าน - สามแยกสระจรเข้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับเสริมหินคลุก บ้านหัวบ่อ หมู่ที่ 6 (จากนานายสายชลไปทางทิศเหนือ - เขตตำบลสระจรเข้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหัวบ่อ หมู่ที่ ๖ (จากถนนลาดยาง สายบ้านละเลิงพิมาน - บ้านกุดม่วง ข้างบ้านนายชวน เดิงขุนทดไปทางทิศใต้ - สามแยกหนองสระแก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหัวบ่อ หมู่ที่ ๖ (สายบ้านหัวบ่อ หมู่ที่ ๖ ตำบลด่านนอก เชื่อม บ้านเทพไพรทอง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสระจรเข้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านด่านเหนือ หมู่ที่ ๗ (สายที่พักสงฆ์ บ้านพระหัวบึงไปทางทิศเหนือ หมู่ที่ ๗ บ้านด่านเหนือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง