วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.ย. 2566
จ้างเหมารถโดยสารธรรมดาชั้นเดียว ไม่ประจำทาง จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2566
ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2566
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กน ๑๔๔๕ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
จ้างเหมาย้ายแฟนคอยล์แอร์ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นม.ถ.151-27 สายด่านนอก - หนองละมั่ง หมู่ที่ 4 บ้านด่านนอก ตำบลด่านนอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน งฉ ๘๓๓๑ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง