วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.พ. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านด่านเหนือ หมู่ที่ ๗ (สาย รพ.สต.ด่านนอก ไปทางทิศเหนือ - บึงบ้านพระหัวบึง หมู่ที่ ๗ บ้านด่านหเนือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2567
จ้างวางท่อระบายน้ำ บ้านละเลิงพิมาน (สายหน้าวัดละเลิงพิมาน - สระใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2567
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
จ้างโครงการวางท่อรบายน้ำ( สระประปา) บ้านละเลิงพิมาน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านด่านนอก หมู่ที่ 4 ((สายถนนหลวง 2148 ไปทางทิศใต้ - สามแยกหนองกก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านด่านนอก หมู่ที่ 4 (สายศาลาบนไปทางทิศใต้ - หนองละมั่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง