วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าศาลตาปู่ บ้านด่านนอก หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2566
จ้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก บ้านด่านนอก หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นม.ถ.151-27 สายด่านนอก - หนองละมั่ง หมู่ที่ 4 บ้านด่านนอก ตำบลด่านนอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมลำห้วยวังกระทะ (ละเลิงยายขวัญ) บ้านน้อย หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง