องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
 


โครงการรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี


กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก  นำโดย ท่านสุทิน  โสงขุนทด  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก  พร้อมคณะผู้บริหาร จัดกิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอยา่งถูกวิธี อาทิเช่น  การจัดทำถังขยะอินทรีย์   การสาธิตทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่านมนต์ชัย   เตินขุนทด  ปลัด อบต.กุดพิมาน  เป็นวิทยากร

2024-04-04
2024-04-03
2024-03-23
2024-03-22
2024-03-15
2024-03-13
2024-02-19
2024-02-12
2024-01-29
2024-01-26