องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2565


วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก นำโดยนายสุทิน โสงขุนทด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและคณะผู้บริหาร ได้จัด "โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2565" เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับคณะผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอกได้นำหลักคุณธรรมจริยธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานได้อย่างเหมาะสม เกิดการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ในการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ๆเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปลูกฝังวินัยในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

2024-04-04
2024-04-03
2024-03-23
2024-03-22
2024-03-15
2024-03-13
2024-02-19
2024-02-12
2024-01-29
2024-01-26