องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
 


การขับเคลื่อนและเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนของ อปท.


นายพรสถิตย์  กาศขุนทด  ปลัดอำเภอด่านขุนทด  เป็นประธานในการประชุม เตรียมความพร้อมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ของ อปท.  โดยการประชุมครั้งน่ี้  นายสุทิน  โสงขุนทด  นายก อบต.ด่านนอก  และคณะข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับผู้นำท้องที่  และ ตัวแทน อสม เข้าร่วมประชุมดังกล่าว  โดยมีมติ ให้คัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบในการจัดทำถังขยะอินทรีย์ 100%  ได้แก่ บ้านละเลิงพิมาน  

2024-02-19
2024-02-12
2024-01-29
2024-01-26
2024-01-26
2024-01-13
2023-12-25
2023-12-16
2023-10-06
2023-09-29