องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
 


การออกติดตามการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน ตลอดจนชี้แจงข้อราชการสำคัญของส่วนราชการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


วันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2566

นายอรุณ เมฆฉาย นายอำเภอด่านขุนทด และคณะ ได้ออกติดตามการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน ตลอดจนชี้แจงข้อราชการสำคัญของส่วนราชการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ได้รับทราบ

2023-01-27
2023-01-14
2023-01-09
2022-11-15
2022-10-05
2022-09-23
2022-09-19
2022-09-09
2022-09-08
2022-09-06