องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
 


กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 7


องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก เข้าร่วมกิจกรรมการดำเนินการจัดงาน “กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 7”เพื่อให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง สร้างจิตสำนึกและตระหนักในหน้าที่ของตนเองที่ได้รับมอบหมาย ส่งเสริมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการหันมาเล่นกีฬาและสร้างความสามัคคี เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้าง ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ สนามองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2024-02-19
2024-02-12
2024-01-29
2024-01-26
2024-01-26
2024-01-13
2023-12-25
2023-12-16
2023-10-06
2023-09-29