องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
 


โครงการ จัดการแข่งขันกีฬา ตำบลด่านนอก ต้านภัยยาเสพติด


ในวันเสาร์ - อาทิตย์ ที่ 25 - 26  มีนาคม พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก ได้ดำเนินโครงการ จัดการแข่งขันกีฬา ตำบลด่านนอก ต้านภัยยาเสพติด  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการเล่นกีฬาออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรงนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ไปมั่วสุมกับอบายมุขและสิ่งเสพติด

2023-05-09
2023-04-18
2023-03-25
2023-03-23
2023-03-22
2023-03-18
2023-03-16
2023-02-06
2023-02-06
2023-02-01