องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
 


โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลด่านนอก ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


วันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2567

           องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก ได้ดำเนิน “ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลด่านนอก ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ” เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการเล่นกีฬาออก กำลังกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรงนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ไปมั่วสุมกับอบายมุขและสิ่งเสพติด

2024-04-04
2024-04-03
2024-03-23
2024-03-22
2024-03-15
2024-03-13
2024-02-19
2024-02-12
2024-01-29
2024-01-26