องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
สภาอบต.

นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอกนายนิคม โคมขุนทด

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอกนายสำราญ พินิจ

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก


นายมงคล เชงขุนทด นายประวิทย์ สระขุนทด นายประจวบ ดิษฐการ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4


นายพยงค์ เดิมขุมทด
นายชลอ ดีขุนทด
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6