องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
สำนักปลัด
นายสำราญ พินิจ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก


นางสาววนิดา ถีสูงเนิน

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก


นางกนกลักษณ์ แดดขุนทด

หัวหน้าสำนักปลัดนางสาววัชราภรณ์ เชื้อขุนทด สิบเอกประดิษฐ สารจันทร์ นางสาวรุ่งการต์ ไกรฤกษ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวปรินดา ดิกขุนทด   นางสาวอุษา นนท์ขุนทด
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวกัญญา ขอพันกลาง

พนักงานจ้างทั่วไปนายวาส ปานกลาง นายสมพิต ความดี นายสมหมาย ดีขุนทด
พนักงานจ้าง พนักงานจ้าง พนักงานจ้าง
นางสาวพัชราภรณ์ ดีขุนทด
นางสาวเกษมณี เจริญ
พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง