องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
สำนักปลัด
นายสำราญ พินิจ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก


นางสาววนิดา ถีสูงเนิน

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก


นางกนกลักษณ์ แดดขุนทด

หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาววัชราภรณ์ เชื้อขุนทด นางสาวปรินดา ดิกขุนทด นางสาวอัญชลี ดุนขุนทด
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
สิบเอกประดิษฐ สารจันทร์
  นางสาวอุษา นนท์ขุนทด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานนางสาวกัญญา ขอพันกลาง

พนักงานจ้างทั่วไป

นายวาส ปานกลาง นายสมพิต ความดี นายสมหมาย ดีขุนทด
พนักงานจ้าง พนักงานจ้าง พนักงานจ้าง

นางสาวพัชราภรณ์ ดีขุนทด นางสาวเกษมณี เจริญ นายเด่นชัย มะธุโป
พนักงานจ้าง พนักงานจ้าง พนักงานจ้าง