องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
กองคลัง

 
 
  นางฉันทนา พระเดชพงษ์  
  ผู้อำนวยการกองคลัง  
นางสาวจันทร์จิรา ประณีตพลกรัง นางสาวสุดารัตน์ เมิงขุนทด
นางสาวอัญชลินทร์ ปัญจะศรี
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
 
นางประอรรัตน์ ดางขุนทด   นางสาวมาลิสา เลียมขุนทด
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   พนักงานจ้าง