องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
กองช่าง

   
  นางสาววนิดา ถีสูงเนิน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก รักษาราชการแทน
 
  ผู้อำนวยการกองช่าง
 
   
  นายเมธี ดิกขุนทด  
  พนักงานจ้างทั่วไป