องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
นายสำราญ พินิจ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก

โทร.090-5061985
นางสาววนิดา ถีสูงเนิน

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก

โทร.089-7171169


นางกนกลักษณ์ แดดขุนทด ฉันทนา พระเดชพงษ์ นางสาววินิดา ถีสูงเนิน
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก
โทร.089-3295328
โทร.093-4956162
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง


โทร.089-7171169


นางสาวพันไมล์ ฤทธิ์ศรเดช   นายสำราญ พินิจ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก
ผู้อำนวยการกองการศึกษา   รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
โทร.0617966878
โทร.090-5061985