องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
นายสำราญ พินิจ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก

โทร.090-5061985
นางสาววนิดา ถีสูงเนิน

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก

โทร.089-7171169

นางกนกลักษณ์ แดดขุนทด ฉันทนา พระเดชพงษ์ นายปัณณทัต นอขุนทด
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.089-3295328
โทร.093-4956162
โทร.095-6167624

นางสาววินิดา ถีสูงเนิน
นายปัณณทัต นอขุนทด
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
โทร.089-7171169

โทร.095-6167624