องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
นายสำราญ พินิจ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก

โทร.090-5061985
นางสาววนิดา ถีสูงเนิน

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก

โทร.089-7171169


นางกนกลักษณ์ แดดขุนทด ฉันทนา พระเดชพงษ์ นายนัฐวุฒิ อุดรรัตน์
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.089-3295328
โทร.093-4956162
โทร.063-7622335

นายดำเนิน นาคสูงเนิน
  นายสำราญ พินิจ
นักวิชาการศึกษาชำนาญงาน รักษาราชแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก
ผู้อำนวยการกองการศึกษา   รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข


โทร.090-5061985