องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาววินิดา ถีสูงเนิน

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษานางสาวพันไมล์ ฤทธิ์ศรเดช

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางนุชลีย์ นุขุนทด

ครู คศ.1นางสมสอน ยศสันเทียะ นางสาวขวัญใจ รัตนาพันธ์ นางสาวพะเยาว์ เดิงขุนทด
พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างตามภารกิจ


นางสาวกิติมาพร ดินขุนทด

พนักงานจ้าง