องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นายดำเนิน นาคสูงเนิน


นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษานายดำเนิน นาคสูงเนิน

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางนุชลีย์ นุขุนทด

ครู คศ.1นางสมสอน ยศสันเทียะ นางสาวขวัญใจ รัตนาพันธ์ นางสาวพะเยาว์ เดิงขุนทด
พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางสาวอัมรา บำเรอกลาง
นางสาวจิตสิยาพา ดาษขุนทด
นางสาวพรรณิภา วุลินันท์

พนักงานจ้าง พนักงานจ้าง