องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
คลังความรู้ (KM)
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แนวทางประมาณการรายรับและจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนนุ ทั่วไป ด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 17 ต.ค. 2565 ]18
2 รายงานผลการฝึกอบรม [ 10 ต.ค. 2565 ]25
3 แนวทางการปฏิบัติ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ก.ค. 2565 ]18
4 การจัดทำแผนการดำเนินงาน [ 11 ก.ค. 2565 ]20
5 การบันทึกบัญชีและรายงานการเงินของหน่วยงานภายใต้สังกัด อปท. [ 20 เม.ย. 2565 ]18
6 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการจัดการภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 26 ม.ค. 2565 ]17
7 ยุทธศาสตร์ชาติกับการบริหารงานท้องถิ่น [ 18 ม.ค. 2565 ]17
8 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้ฯ [ 5 ม.ค. 2565 ]18
9 ขั้นตอนการปิดบัญชีขั้นต้น [ 13 ธ.ค. 2564 ]18
10 การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 13 ธ.ค. 2564 ]18
11 การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติกับการบริหารงานท้องถิ่น [ 13 ธ.ค. 2564 ]20
12 การใช้ระบบe-Plan ในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 13 ธ.ค. 2564 ]21
13 งบอุดหนุนด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 26 ต.ค. 2564 ]21