องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีรอบ 6 เดือน ITA
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กรอบอัตรากำลัง 3 ปี.64-66 [ 28 เม.ย. 2565 ]74
2 แผนภูมิโครงสร้าง สามัญ [ 28 เม.ย. 2565 ]72
3 ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายพนักงาน ปี 65 [ 1 มี.ค. 2565 ]72
4 ประกาศแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ปี65 [ 1 ต.ค. 2564 ]75
5 ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ [ 22 มิ.ย. 2564 ]69
6 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 [ 6 ม.ค. 2564 ]73
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2564 [ 6 ม.ค. 2564 ]74
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 6 ม.ค. 2564 ]96
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก เรื่อง แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 6 ม.ค. 2564 ]65
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพักงานจ้าง [ 6 ม.ค. 2564 ]76
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี [ 6 ม.ค. 2564 ]152
12 แผนพัฒนาบุคลากร 64-66 [ 30 ต.ค. 2563 ]88
13 ประกาศแผน 3 ปี (64-66) [ 29 ก.ย. 2563 ]80
14 ประชาสัมพันธ์การรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม [ 22 ม.ค. 2563 ]73
15 นโยบายและกลยุทธ์ ด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 22 ม.ค. 2563 ]76