องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ITA
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ [ 21 เม.ย. 2566 ]6
2 ประมวลจริยธรรมสำหรับผูเบริหารท้องถิ่น [ 21 เม.ย. 2566 ]3
3 ประมวลจริยธรรมสำหรับสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 21 เม.ย. 2566 ]2
4 การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 [ 21 เม.ย. 2566 ]2
5 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 30 ม.ค. 2566 ]5
6 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของ อบต.ด่านนอก ประจำปี 2565 [ 30 ม.ค. 2566 ]3
7 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส [ 29 เม.ย. 2565 ]82
8 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจ้าง [ 1 เม.ย. 2565 ]80
9 การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 1 เม.ย. 2565 ]73
10 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 1 เม.ย. 2565 ]79
11 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 1 เม.ย. 2565 ]75
12 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 1 เม.ย. 2565 ]80
13 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 1 เม.ย. 2565 ]83
14 มาตรการ ให้ประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 1 เม.ย. 2565 ]75
15 นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมีการดำเนินตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบทุกส่วนราชการ [ 1 เม.ย. 2565 ]78
16 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม [ 11 ม.ค. 2565 ]87