วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมฟ้าเพดานรอบห้องประชุมองค์การการบริหารส่วนตำบลด่านนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างเหมารถแบ็คโฮขุดลอกทางระบายน้ำ บ้านด่านนอก หมู่ที่ 4 บ้านด่านเหนือ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นม.ถ. 151-42 สายพระหัวบึง ถึงหนองกระเต็น หมู่ที่ 7 บ้านด่านเหนือ ตำบลด่านนอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง